Подаци о регистрацији финансијских извештаја

 
  
  

 Подаци о обвезнику

 Матични број (Јмб)  17017802
 Назив  DCP-HEMIGAL DOO LESKOVAC
 Седиште  Leskovac
 Адреса  Tekstilna 97
 Општина  
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за 2010. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 227.170 175.565
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 45.321 37.592
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 498 498
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 44.823 37.094
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 241.180 234.026
  Neto dobitak (AOP 229) 7.729 12.513
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 99 88
 
 Разврставање за 2011 годину
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 2-srednje ПРАВНО ЛИЦЕ
Редовни годишњи финансијски извештај за 2010. годину за обвезника ревизије
Агенција за привредне регистре